Language
 • en
 • cs
Bakalářské práce

Interakce vodních par s epitaxními vrstvami oxidu ceričitého

Cer (Ce) je jedním z nejhojněji zastoupených prvků ze skupiny kovů vzácných zemin. Jeho jedinečnou vlastností je, že může existovat ve dvou oxidačních stavech: Ce III (Ce3+) a Ce IV (Ce4+)[1,2]. Současný výzkumukazál, že nanostrukturovaný oxid ceru, CeOx,vykazuje multi-enzymatickou aktivitu pro záchyt a eliminaci reaktivních kyslíkovýchdruhů (ROS), a dal by se tedy využít jako antioxidant v biomedicíně[3].Vlastnosti oxidu ceru, kteréjsou podobné enzymům,jsou obecně připisovány buď kyslíkovým vakancím na povrchu nebo smíšeným valenčním stavům Ce3+ a Ce4+[4].Rychlost změny mezi stavy Ce3+ and Ce4+ přitomhraje klíčovou roli[5]. Nicméně, oxidační a redukční procesy na povrchu oxidu ceru nejsou dosud plně pochopeny, zvláště ve vodním prostředí[6].Cílem této práce je porozumět, jakým způsobem molekuly vody ovlivňují oxidační stav Ce3+ a Ce4+právě ve vodním prostředí.

Modelové vrstvy budou připraveny v ultravysokém vakuu (UHV) a jejich struktura a složení budou ověřenymetodou difrakce elektronů s nízkou energií (LEED) a rentgenovou fotoelektronovou spektroskopií (XPS)[7,8].Hlavní část práce bude zaměřenana studium modelových epitaxních vrstev oxidu ceru a jejich interakci s vodními parami metodou XPS za zvýšených tlaků (NAP-XPS).

Zásady pro vypracování:

 1. Studium doporučené literatury.
 2. Seznámení se s experimentálními metodami povrchové analýzy (XPS, LEED) a specifiky NAP-XPS.
 3. Příprava epitaxních vrstev CeO2 a jejich charakterizace.
 4. Studium interakce povrchů CeO2 s vodními parami za zvýšených tlaků, NAP-XPS.
 5. Vyhodnocení získaných dat, sepsání práce.

 

Literatura:

 1. Catalysis by Ceria and Related Materials, A. Trovarelli, Imperial College Press, ISBN: 1-86094-299-7.
 2. B.C. Nelson, M.E. Johnson, M.L. Walker, K.R. Riley, C.M. Sims, Antioxidant Cerium Oxide Nanoparticles in Biology and Medicine, Antioxidants-Basel, 5 (2016).
 3. I. Celardo, J.Z. Pedersen, E. Traversa, L. Ghibelli, Pharmacological potential of cerium oxide nanoparticles, Nanoscale, 3, 1411-1420 (2011).
 4. V. Nicolini, E. Gambuzzi, G. Malavasi, L. Menabue, M.C. Menziani, G. Lusvardi, A. Pedone, F. Benedetti, P. Luches, S. D’Addato, S. Valeri, Evidence of Catalase Mimetic Activity in Ce3+/Ce4+ Doped Bioactive Glasses, The Journal of Physical Chemistry B, 119, 4009-4019 (2015).
 5. C. Xu, X.G. Qu, Cerium oxide nanoparticle: a remarkably versatile rare earth nanomaterial for biological applications, Npg Asia Mater, 6 (2014).
 6. J.-D. Cafun, K.O. Kvashnina, E. Casals, V.F. Puntes, P. Glatzel, Absence of Ce3+ Sites in Chemically Active Colloidal Ceria Nanoparticles, ACS Nano, 7, 10726-10732 (2013).
 7. D. Briggs, M.P. Seah: Practical Surface Analysis, vol. 2 - Auger and X-ray Photoelectron spectroscopy, Wiley, 1990, ISBN 0-471-92081-9.
 8. J. Mysliveček, V. Matolín, I. Matolínová, Heteroepitaxy of Cerium Oxide Thin Films on Cu(111), Materials, 8, 6346-6359 (2015).
Vedoucí

RNDr. Břetislav Šmíd, Ph.D.

Vědecký pracovník
smidb@email.cz
22191-2337
22191-2671
95155-2337
95155-2671
Detail osoby
Konzultant

Xiaohui Ju, Ph.D.

Vědecká pracovnice
juxiaohui9784@hotmail.com
22191-2337
22191-2671
95155-2337
95155-2671
Detail osoby
Řešitel

Orsolya Morvai

Studentka bakalářského studia
Detail osoby

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.