Language
  • en
  • cs

Studentský výzkum ve fyzice povrchů, tenkých vrstev, nanostruktur a nanomateriálů (SVV)

Projekt zahrnuje výzkumné práce doktorských a magisterských studentů ve fyzice povrchů a fyzice nanostruktur; tyto obory patří mezi nejrychleji se rozvíjející oblasti fyziky kondenzovaných látek a fyziky materiálů. V projektu se soustředíme na studium strukturních, elektrických, magnetických, optických a funkčních vlastností různých typů nanostruktur, zejména kovových a oxidových nanočástic na polovodičových a dielektrických substrátech připravených různými depozičními technikami, zejména magnetronovým naprašováním. Řada těchto materiálů vykazuje unikátní katalytické vlastnosti a má proto velké aplikační možnosti. Dále se zabýváme magnetickými vlastnostmi polovodičových epitaxních vrstev pro použitím v antiferomagnetických spintronických systémech. Třetí oblastí výzkumu je studium strukturních a mechanických vlastností jemnozrnných kovových slitin, které nalézají aplikace v automobilovém a leteckém průmyslu.

Projektu se účastní studenti magisterského studia oboru Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů a Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí a studenti doktorského studia oborů Fyzika povrchů a rozhraní a Fyzika nanostruktur. Garanty studia jsou Katedra fyziky kondenzovaných látek, Katedra fyziky povrchů a plazmatu, Katedra fyziky nízkých teplot a Katedra chemické fyziky a optiky. Doktorské studium je realizováno také na spolupracujícím Fyzikálním ústavu a Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR.

Poskytovatel grantu Univerzita Karlova
Program SVV
Registrační číslo projektu 260 584
Trvání 1/2020 – 12/2022
Hlavní řešitelka Prof. Iva Matolínová.