Language
  • en
  • cs
header-mask header-mask

„Scale up“ technológie modifikovanej protónovo-vodivej membrány pre priemyselné použitie vo vodíkových palivových článkoch a elektrolyzéroch vody (TAČR)

Vodíkové palivové články (PEM-FC) a elektrolyzéry vody (PEM-WE) s protónovo-vodivou membránou sú základnými stavebnými kameňmi konceptu vodíkového hospodárstva. Tieto elektrochemické zariadenia umožňujú premenu a uskladnenie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (napr. slnka, či vetru) na vodík v čase jej prebytku a následnú spätnú premenu vodíku na elektrinu v prípade jej nedostatku. Palivové články dnes nájdeme napríklad aj v automobilovom priemysle, pričom elektrolyzéry sú zase súčasťou čerpacích staníc vodíku. PEM-FC aj PEM-WE patria medzi velmi perspektívne technológie, no urýchleniu ich prieniku na trh by pomohlo zníženie množstva drahých kovov v roli katalýzatorov, ktoré obsahujú na svojich elektródach.

Na našom pracovisku sme vyvinuli unikátny spôsob, ktorým sme schopní výrazne zvýšiť porozitu protónovo-vodivej membrány, čo v spojení s tenkovrstvým nanášaním katalyzátoru umožňuje zariadeniam PEM-FC a PEM-WE dosahovať štandardných účinností, pričom použité množstvo drahých kovov je násobne nižšie. Táto technológia bude zanedlho chránená českým patentom a je v procese posudzovania pre udelenie medzinárodného patentu.

Účinnosť a stabilita našej modifikovanej membrány s naprašovaným katalyzátorom je v laboratórnych podmienkach premeraná, cieľom riešenia tohto projektu bude overenie možnosti pripravovať membránu v priemyselnom merítku (tzv. scaling up), t.j. v rozmeroch 5 x 5 cm2 a väčších pre potreby systémov s výkonom v ráde kilowattov.

Poskytovatel grantu Technologická agentura ČR
Program Gama 2
Základní projekt Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově II
Reg. číslo zákl. projektu TP01010040
Trvání 3/2020 – 2/2021
Hlavní řešitel RNDr. Peter Kúš, Ph.D.