Language
  • en
  • cs
Bakalářské práce

Studium vlivu morfologie tenkovrstvého katalyzátoru na účinnost elektrolyzéru vody s protonově vodivou membránou

Elektrolyzér vody s protonově vodivou membránou (PEMWE) je základním stavebním kamenem vodíkového hospodářství. Umožňuje přeměnu přebytečné elektrické energie z obnovitelných zdrojů v době vysoké produkce a nízkého odběru na jednoduše uskladnitelnou chemickou energii. Tento proces endotermní reakce lze popsat pomocí rovnice:

2 H2O + elektrická energie -> O2 + 2H2

Produktem je plynný vodík a kyslík, které mohou být později znovu využity v palivovém článku. Vzhledem k tomu, že obě reakce v PEMWE, vznik kyslíku na anodě a vznik vodíku na katodě, jsou katalyzované vzácnými kovy (Pt a Ir), vzniká z pohledu masovější komercializace potřeba minimalizovat jejich obsah. Jednou z možných cest je deponovat katalyzátory ve formě tenkých vrstev, například magnetronovým naprašováním, čímž se výrazně zredukuje jejich množství při relativně akceptovatelném snížení účinnosti článku.

Předmětem této bakalářské práce bude zkoumání vztahů mezi morfologií prášených vrstev (tloušťkou, hrubostí, porozitou) a jejich reálnou účinností v PEMWE s cílem najít ideální depoziční parametry. Deponované vrstvy budou zkoumány řadou integrálních, ale i lokálních metod včetně elektronového mikroskopu, atomového silového mikroskopu či energiově disperzního spektroskopu.

Vedoucí

prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Profesor
matolin@mbox.troja.mff.cuni.cz
22191-2323
22191-2734
95155-2323
95155-2734
Detail osoby
Konzultant

RNDr. Peter Kúš, Ph.D.

Akademický vědecký pracovník
peter.kus@mff.cuni.cz
22191-2321
95155-2321
Detail osoby

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.