Language
  • en
  • cs
Magisterské práce

Studium modelového katalyzátoru s iridiem

V souvislosti s narůstajícími počty zdrojů obnovitelné energie vzniká potřeba uskladnění přebytečné elektrické energie. Jednou z možností je přeměna elektrické energie v energii chemickou. K tomuto účelu je možné použít elektrolýzu vody v zařízení s protonově vodivou membránou (PEM-WE) za vzniku vodíku, který lze uskladnit a v budoucnu přeměnit zpět v energii elektrickou pomocí technologie palivových článků.

Ve skupině nanomateriálů již několik let probíhá výzkum naprašovaných katalyzátorů s obsahem Ir, Pt a Ru, vhodných pro PEM-WE, se snahou minimalizovat množství těchto vzácných kovů. Katalyzátory mají složitou strukturu a morfologii a je obtížné objasnit děje probíhající na jejich povrchu. K tomu slouží tzv. modelové katalyzátory – zjednodušené a velmi dobře definované systémy.

V rámci této práce budou katalytické systémy na bázi Ir a Pt či Ru deponovány v ultra vysokém vakuu a bude studována jejich vzájemná interakce, vliv teploty a přítomnosti plynů. Sledována bude zejména elektronová struktura vzniklých systémů.

Experimenty budou probíhat na aparatuře vybavené metodami fotoelektronové spektroskopie (XPS,UPS, XPD, ARUPS) a difrakcí pomalých elektronů (LEED).

21-Kus01.png (156 KB)

Zásady pro vypracování

  1. Studium literatury
  2. Seznámení s měřící aparaturou XPS/UPS/ISS/LEED
  3. Příprava modelových systémů na bázi Ir a Pt či Ru a jejich charakterizace metodami XPS, UPS, LEED,
  4. Studium vzájemné interakce kovů, vlivu teploty a přítomnosti plynů (kyslík, vodík, vodní páry)
  5. Zpracování dat a sepsání práce

Literatura

  1. D. Briggs, M.P. Seah: Practical Surface Analysis, vol. 2 - Auger and X-ray Photoelectron spectroscopy, Wiley, 1990, ISBN 0-471-92081-9
  2. J. Töpler, J. Lehmann: Hydrogen and Fuel Cell, Springer, 2014, ISBN 978-3-662-44972-1
  3. časopisecká literatura po dohodě s vedoucí práce

Pokud máte zájem o tuto práci, obraťte se na nás.

Vedoucí

RNDr. Peter Kúš, Ph.D.

Vědecký pracovník
peter.kus@mff.cuni.cz
22191-2321
95155-2321
Detail osoby
Konzultant

RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.

Vědecká pracovnice
veltrusk@mbox.troja.mff.cuni.cz
22191-2243
95155-2243
Detail osoby

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.