Language
  • en
  • cs
Disertační práce

Modelové katalyzátory na bázi oxidu ceru

Katalyzátory jsou z hlediska složení, struktury a funkčnosti velmi složité systémy. Jednou z možností jak pochopit a posléze řídit jejich činnost je studium modelových katalyzátorů, které jsou tvořeny řízenou tvorbou nanočástic aktivních kovů nesených na površích monokrystalických oxidických substrátů.
Práce bude zaměřena na přípravu a studium modelových katalyzátorů ve formě tenkých epitaxních vrstev oxidu céru na kovových monokrystalických podložkách. Systémy budou připraveny in situ a studovány metodami fotoelektronové spektroskopie – rentgenovskou (XPS), ultrafialovou (UPS) a jejich úhlově rozlišenými modifikacemi (XPD a ARUPS), které umožní získat podrobné informace o chemickém složení, prostorové a elektronové struktuře (včetně pásové struktury). Bude též studována interakce s katalyticky aktivními kovy. Na připravených površích bude studována adsorpce jednoduchých plynů, opět výše zmíněnými metodami. Důležitou součástí experimentu bude studium těchto vrstev metodou rastrovací tunelovací mikroskopie (STM). Práce bude probíhat na UHV aparaturách vybavených komerčními spektrometry, vybraná část experimentu pak může být v případě zdařilého průběhu prováděna na spektrometru optické dráhy MSB synchrotronu Elettra v Terstu.

Vedoucí

RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.

Vědecká pracovnice
veltrusk@mbox.troja.mff.cuni.cz
22191-2243
95155-2243
Detail osoby

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.