Language
  • en
  • cs
Disertační práce

Elektronické a strukturní vlastnosti modelových katalyzátorů na bázi oxidu ceru

Mechanismy, probíhající v reálných katalyzátorech jsou vzhledem k jejich komplikovanému složení a struktuře, složitým problémem. K objasnění těchto mechanismů značnou měrou přispívají studia na modelových katalyzátorech – tenkých epitaxních vrstvách na kovových substrátech. Ve skupině povrchů se již delší dobu pracuje na systému CeO2/Cu(111), kde byla studována interakce s katalyticky aktivními kovy a zkoumána interakce s plyny. Nedávno se podařilo připravit unikátní epitaxní systém Ce2O3/Cu(111).

Práce bude zaměřena na přípravu a studium výše zmíněných systémů s důrazem na Ce2O3/Cu(111). Systémy budou připraveny in situ reaktivním napařováním a studovány metodami fotoelektronové spektroskopie – rentgenovskou (XPS), ultrafialovou (UPS) a zejména jejich úhlově rozlišenými modifikacemi (XPD a ARUPS), které umožní získat podrobné informace o chemickém složení, prostorové a elektronové struktuře (včetně pásové struktury), interakci deponovaných kovů se substrátem a další. K charakterizaci budou použity i další metody dostupné na aparatuře - elektronová difrakce (LEED) a spektroskopie rozptýlených iontů (ISS). Na připravených površích bude studována adsorpce jednoduchých plynů, opět výše zmíněnými metodami. Práce bude probíhat na UHV aparaturách vybavených komerčními spektrometry. Předpokládá se, že část experimentů prováděna na spektrometru optické dráhy MSB v Terstu, případně na jiných synchrotronech.


Zásady pro vypracování:
1. Studium literatury.
2. Příprava vrstev CeOx – čistých i dopovaných katalyticky aktivními kovy.
3. Charakterizace metodami XPS, LEED, ISS, XPD, ARUPS.
4. Zpracování dat.

Vedoucí

RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.

Vědecká pracovnice
veltrusk@mbox.troja.mff.cuni.cz
22191-2243
95155-2243
Detail osoby
Konzultant

prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Profesor
matolin@mbox.troja.mff.cuni.cz
22191-2323
22191-2734
95155-2323
95155-2734
Detail osoby

Studium, přednášky, zajímavosti a informace z oblasti nanomateriálů a vodíkových technologií.