PaC-NG

OP VVV logo

→Česká verze

The goal of the PaC-NG project is basic development of advanced thin-film nanocatalysts with low precious metal content and of their corrosion-resistant supports for stacks of hydrogen fuel cells with polymer membranes. At the same time, research on the specifics of application to large electrodes will be carried out as a preparation for future up-scaling of the technologies for stacks with active surfaces larger than 200 cm2 and powers of up to 5 kW, applicable in small and medium-sized stationary and mobile power sources.

Project name: Fuel Cells with Low Platinum Content
Acronym: PaC-NG
Grant provider: MŠMT/EU
Programme: OP VVV
Call: 02_16_025 Pre-Application Research in Priority Axis 1
Project ID: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007414
Duration: Apr 2018 – Dec 2022
Budget for Charles Univ.: CZK 48,698,002
Principal investigator: Prof. Vladimír Matolín
Project manager (Charles Univ.): Dr. Zdeňka Bubeníková
Partner organization: University of Chemistry and Technology, Prague

Project structure

Publications


Cílem projektu PaC-NG je základní vývoj pokročilých tenkovrstvých nanokatalyzátorů s nízkým obsahem drahých kovů a jejich korozi odolných nosičů pro svazky vodíkových palivových článků s polymerní membránou. Zároveň proběhne výzkum specifik aplikace na velkoplošné elektrody jako příprava pro budoucí škálování technologií do svazků s aktivními plochami přes 200 cm2 a výkony až 5 kW, využitelných v malých a středních stacionárních a mobilních zdrojích energie.

Název projektu: Palivové články s nízkým obsahem platinových kovů
Zkrácený název: PaC-NG
Poskytovatel grantu: MŠMT/EU
Program: OP VVV
Výzva: 02_16_025 Předaplikační výzkum v prioritní ose 1 OP
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007414
Trvání: 4/2018 – 12/2022
Rozpočet pro UK: 48 698 002 Kč
Vedoucí výzkumu: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Manažerka projektu (UK): RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.
Partnerská organizace: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Struktura projektu

Seznam publikací:

  1. P. Kúš, A. Ostroverkh, I. Khalakhan, R. Fiala, Y. Kosto, B. Šmíd, Y. Lobko, Y. Yakovlev, J. Nováková, I. Matolínová, V. Matolín: Magnetron sputtered thin-film vertically segmented Pt-Ir catalyst supported on TiC for anode side of proton exchange membrane unitized regenerative fuel cells. Int. J. Hydrogen Energy (2019), doi:10.1016/j.ijhydene.2019.04.216.