Master’s Theses

Štúdium tenkovrstvových katalyzátorov pre reverzibilný vodíkový palivový článok s protónovo-vodivou membránou

1877c-Kus-URFC.png

Vodný elektrolyzér s protónovo vodivou membránou (PEM-WE) je základným stavebným kameňom vodíkového hospodárstva. Umožňuje totiž premenu prebytočnej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v čase vysokej produkcie a nízkeho odberu na jednoducho uskladniteľnú energiu chemickú. Deje sa tak prostredníctvom endergonickej elektrochemickej reakcie 2H2O + elektrická energia → O2 + 2H2. Produktami...

More

Studium reakce oxidu uhelnatého a vodní páry na povrchu katalyzátoru Au-CeO2

Navrhovaná práce bude zaměřena na studium mechanizmů reakce oxidu uhelnatého a vodní páry (konverze vodního plynu), reakce důležité pro průmysl a ekologické prostředí, a to na úrovni základního výzkumu. Tenkovrstvé modelové katalyzátory na bázi oxidu ceru se budou připravovat napařováním tenkých vrstev oxidu ceru s následnou depozicí malého množství zlata. Takto připravené modelové katalyzátory se budou...

More

Studium otravy anodového katalyzátoru vodíkového palivového článku

V současné době se vodík vyrábí rozkladem uhlovodíků, které mohou vést k přítomnosti CO, H2S v palivu. Použití takového vodíku v palivových článcích může způsobit otravu anodového katalyzátoru (platiny) s významným zhoršením výkonu. Proto jsou žádoucí katalyzátory s vysokou tolerancí k druhům způsobujících otravu. Jednou z možností je vytvořit slitinu platiny přidáním jiného kovu a zmírnit tak vliv přítomných...

More

Studium transportních vlastností MEA pro plyny

Účinný transport kyslíku v sestavách membránových elektrod (MEA) je zásadní pro dosažení vysokého výkonu a zajištění dlouhodobé stability palivových článků. Zlepšení transportních vlastností MEA lze dosáhnout přizpůsobením architektury MEA v mikroskopickém a nanometrickém měřítku důkladným vyladěním poréznosti a hydrofobních vlastností...

More

Studium růstu Au klastrů na epitaxních vrstvách oxidu ceru s různou hustotou schodů

Oxid ceru je dobře známý a široce používaný materiál díky své schopnosti snadno ukládat a následně uvolňovat kyslík [1]. Tato vlastnost ho předurčuje k využití v různých katalytických aplikacích (oxidace CO, water-gas-shift, reforming uhlovodíků …), kde slouží jako aktivní substrát pro katalyticky aktivní kovy, jako jsou platina, rhodium, nikl a zlato [2, 3]...

More

Funkcionalizace nanočástic oxidu ceričitého pomocí jednoduchých biomolekul

V rámci této diplomové práce navrhujeme studovat nanočástice oxidu ceričitého o velikosti několika málo nanometrů funkcionalizované jednoduššími biomolekulami, např. histidinu či glycinu, z roztoku. Nanočástice budou charakterizovány mikroskopickými metodami (AFM, SEM, TEM), metodou dynamického rozptylu světla (DLS) a spektrometrem UV-vis. Centrum pozornosti bude soustředěno na studium charakteru vazeb...

More

Modelová studie interakce vodního roztoku soli sodíku a draslíku s oxidem ceričitým pro bio-aplikace

Rychlý vývoj nanotechnologií v oblasti bioelektroniky vyžaduje hluboké pochopení interakcí biomolekul nebo organických molekul s anorganickými materiály. Navíc spontánně adsorbované organické monovrstvy obecně mají obrovský potenciál pro cílenou změnu povrchových vlastností nanomateriálů...

More

Studium modelových katalyzátorů s vysokou disperzí aktivního kovu

V heterogenní katalýze jsou velmi často využívány katalyzátory v podobě oxidických nosičů, na jejichž povrchu jsou deponovány malé klastry katalyticky aktivních kovů. Hlavním požadavkem na nosič je poskytnout co největší specifickou plochu pro zvýšení disperze katalyzátoru. Velmi jemná disperze aktivního kovu do podoby klastrů obsahujících pouze několik málo atomů maximalizuje využití vzácných kovů vystavením...

More

Studium stability bimetalických katalyzátorů palivových článků

Očekává se, že palivové články s polymerní membránou (PEMFC) se stanou hlavním zdrojem energie pro širokou škálu zařízení, od přenosné elektroniky až po vozidla. Navzdory velkému potenciálu jsou však PEMFC stále daleko od komerční realizace, což je způsobeno především dvěma problémy: výrobními náklady a špatnou životností. Stabilita katalyzátoru je tedy jednou z klíčových otázek, které zaslouží pozornost...

More