Master’s Theses

Modelová studie interakce vodního roztoku soli sodíku a draslíku s oxidem ceričitým pro bio-aplikace

Rychlý vývoj nanotechnologií v oblasti bioelektroniky vyžaduje hluboké pochopení interakcí biomolekul nebo organických molekul s anorganickými materiály. Navíc spontánně adsorbované organické monovrstvy obecně mají obrovský potenciál pro cílenou změnu povrchových vlastností nanomateriálů...

More

Studium modelových katalyzátorů s vysokou disperzí aktivního kovu

V heterogenní katalýze jsou velmi často využívány katalyzátory v podobě oxidických nosičů, na jejichž povrchu jsou deponovány malé klastry katalyticky aktivních kovů. Hlavním požadavkem na nosič je poskytnout co největší specifickou plochu pro zvýšení disperze katalyzátoru. Velmi jemná disperze aktivního kovu do podoby klastrů obsahujících pouze několik málo atomů maximalizuje využití vzácných kovů...

More

C1 katalýza na modelových katalyzátorech na bázi oxidu ceru: Studium mechanizmů jednoduchých reakcí metodou vysokotlakého XPS

Navrhovaná diplomová práce bude zaměřena na studium mechanizmů jednoduchých chemických reakcí na modelových katalyzátorech na bázi oxidu ceru, které mají potenciál pro využití v C1 chemii (chemii molekul s jedním atomem uhlíku ve svém složení). Důraz bude kladen na studium chemických reakcí, jako jsou konverze vodního plynu (WGS reakce) a oxidace CO,...

More

Studium tlakem indukovaných změn kovo-oxidických struktur na monokrystalických površích

Kovo-oxidické struktury patří mezi jedny z nejvíce studovaných tříd objektů v povrchové fyzice díky širokému uplatnění v katalýze, solární energetice, medicíně atd. Do této skupiny patří i oxid ceru (CexOy), který je v katalýze využíván především pro svou ochotu oxidovat a redukovat se při relativně malých změnách vnějšího prostředí a pro svou schopnost vázat a uvolňovat kyslík...

More

Studium stability bimetalických katalyzátorů palivových článků

Očekává se, že palivové články s polymerní membránou (PEMFC) se stanou hlavním zdrojem energie pro širokou škálu zařízení, od přenosné elektroniky az po vozidla. Navzdory velkému potenciálu jsou však PEMFC stále daleko od komerční realizace, což je způsobeno především dvěma problémy: výrobními náklady a špatnou životností. Stabilita katalyzátoru je tedy jednou...

More

Skúmanie tenkovrstvového katalyzátoru na báze Ir(Ox)-Ru(Oy) pre reakciu vzniku kyslíku v elektrolyzéri vody s protónovo vodivou membránou

[Zadáno] Vodný elektrolyzér s protónovo vodivou membránou (PEMWE) je základným stavebným kameňom vodíkového hospodárstva. Umožňuje totiž premenu prebytočnej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v čase vysokej produkcie a nízkeho odberu na jednoducho uskladniteľnú energiu chemickú. Deje sa tak prostredníctvom endergonickej elektrochemickej reakcie...

More

Hybridní organokřemičitanové nanovlákenné tkáňové nosiče pro biomedicínské aplikace

[Zadáno] Tkáňové inženýrství je velmi složitá vědní disciplína, která si klade za cíl vyvinout metody pro obnovu tkání, a snaží se tak napodobit procesy, které probíhají v přírodě. Avšak tento obor má stále jistá omezení spočívající především v obnově nervové tkáně. Jedním ze slibných materiálů jsou hybridní organokřemičité vlákenné materiály, které budou připraveny elektrostatickým zvlákňováním...

More