Doctoral Theses

Model catalysts studied by near-ambient pressure scanning tunneling microscopy and X-ray photoelectron spectroscopy

Heterogeneous catalysis is the chemical reaction where the phase of catalysts differs from that of the reactants or products. Catalysts are used to increase the rate, effectivity and selectivity of reactions, thus enabling a large-scale product formation. Examples of such reactions are oxidation of CO on the surface of platinum, dissociation of molecular oxygen and hydrogen in the hydrogen fuel cell (electrocatalysis) or...

More

Jedu odolné katalyzátory s vysokým výkonem pro aplikace v palivových článcích

Vodíkové palivové články jsou účinným zdrojem energie bez uhlíkové stopy, které díky své všestrannosti je možné využít v mnoha aplikacích. Výkon palivových článků závisí na aktivitě katalyzátorů, složených obvykle z kovů skupiny platiny (PGM). Aby byla tato technologie komerčně životaschopná, mělo by se používání vzácných kovů podstatně snížit. Ačkoli současné katalyzátory s nízkým obsahem PGM vykazují slibný výkon,...

More

Operando experimenty na modelových katalyzátorech

Modelové povrchy představují systémy s velmi dobře definovanou strukturou a v ideálním případě s atomárně definovanou morfologií, které umožňují studovat fyzikálně chemické procesy probíhající na jejich povrchu. Modelové katalyzátory se obvykle připravují ve formě epitaxních tenkých vrstev oxidů nebo kovů na vhodných monokrystalických substrátech. Jejich povrchy lze na atomární úrovni cíleně strukturovat či transformovat...

More

Nové katodové katalyzátory pro palivové články s polymerní membránou

Vodíkové palivové články (FC) jsou jedním z nejslibnějších alternativních ekologických zdrojů energie. Navzdory rychlému pokroku v technologii palivových článků jsou katalyzátory stále drahé, málo účinné a za provozních podmínek nestabilní. Zlepšení aktivity a dlouhodobé stability katalyzátorů vyžaduje vývoj nanočástic katalyzátoru s řízenou strukturou a morfologií...

More

Vývoj elektrochemických senzorů na bázi ceru pro detekci bio molekul

1600c-20-Tsud.jpg

[Předběžně zadáno] Nanostrukturovaný oxid ceričitý je velmi univerzální materiál: používá se v katalytických aplikacích pro výfukové plyny automobilů, pro protirakovinovou léčbu, v palivových článcích a pro jiné účely. Hodně prací se zabývá studiem oxidů pro použití v modelových biosenzorech, zejména TiO2, ale mnohem méně pozornosti je v tomto směru věnováno oxidu ceru. Toto omezené množství studií zabývajících se aplikací CeO2...

More

Operando vhled do povrchové chemie nanostrukturovaných katalyzátorů

[Předběžně zadáno] Heterogenní katalyzátory procházejí za pracovních podmínek strukturálními a chemickými změnami. K zachycení těchto změn se obvykle provádí analýza vzorku před a po chemické reakci. Důležité strukturní a chemické vlastnosti katalyzátorů odpovědné za jejich vysokou účinnost jsou však velmi často přítomny pouze za provozních podmínek. V souladu s tím má velký význam použití technik in-situ/operando, které nám 

More

Výzkum nanostrukturovaných katalyzátorů pro vodíkové hospodářství pokročilými elektrochemickými a operando metodami

[Předběžně zadáno] Moderní společnost se stále ve větší míře spoléhá na využití obnovitelných zdrojů. Proměnlivý charakter generování elektřiny z větrných a solárních elektráren vede k nutnosti operativně ukládat či uvolňovat velké množství energie. V této souvislosti se ideálním řešením jeví vodíkové hospodářství, v jehož rámci se počítá s přeměnou elektrické energie na vodík pomocí elektrolýzy vody a pozdějším využitím uloženého vodíku...

More