Bachelor’s Theses

Nové materiály pro anodu elektrolyzéru vody

Jednou z možností, jak redukovat použití fosilních paliv a využívat místo toho obnovitelné zdroje energie, může být i tzv. vodíkové hospodářství. Jedná se o ekologicky šetrné řešení, kdy energie získaná z obnovitelných zdrojů (slunce, vítr) je v případě nadprodukce použita k elektrochemické konverzi vody na kapalný vodík prostřednictvím elektrolyzéru. Takto uložený vodík se následně použije...

More

Studium modelového katalyzátoru s iridiem

V souvislosti s narůstajícími počty zdrojů obnovitelné energie vzniká potřeba uskladnění přebytečné elektrické energie. Jednou z možností je přeměna elektrické energie v energii chemickou. K tomuto účelu je možné použít elektrolýzu vody v zařízení s protonově vodivou membránou (PEM-WE) za vzniku vodíku, který lze uskladnit a v budoucnu přeměnit zpět v energii elektrickou pomocí technologie palivových článků...

More

Studium procesů probíhajících na povrchu katalyzátoru palivového článku za podmínek blízkých jeho reálným pracovním podmínkám

Navrhovaná bakalářská práce bude zaměřena na studium chemických vlastností reálných katalytických vrstev obsahujících platinu metodou vysokotlaké rentgenové fotoelektronové spektroskopie. Tato moderní povrchová analytická technika umožňuje získání kompletní informace o chemickém stavu povrchu katalyzátoru přímo za podmínek blízkých reálným pracovním podmínkám katalyzátoru...

More

Vplyv depozičných parametrov pri magnetónovom naprašovaní na morfológiu a účinnosť katalytickej vrstvy použitej v elektrolyzére vody

994c-magnetronove-naprasovani.png

Magnetrónové naprašovanie je jednou z najrozšírenejších a najuniverzálnejších metód depozície tenkých vrstiev. Jeho výhody spočívajú predovšetkým vo variabilite depozičných rýchlostí, výbornej adhézii vrstiev, možnosti operácie pri izbovej teplote, možnosti prípravy rôznych zmesných štruktúr, ako aj schopnosti deponovať jak vodivé, tak aj nevodivé materiály...

More

Svíčkové saze jako nosič katalyzátorů pro palivové články s polymerní membránou

1015c-candle-soot.png

Palivové články s polymerní membránou patří mezi nejslibnější alternativní zdroje čisté energie. Nicméně, navzdory velkému potenciálu PEMFC jsou však stále daleko od komerční realizace, což je dáno především dvěma problémy: výrobními náklady a špatnou životností. Kromě velkého úsilí vynakládaného při hledání levného a účinného katalyzátoru pro PEMFC by dostatečná pozornost...

More

Studium tlakem indukovaných změn monokrystalických povrchů

V povrchové fyzice se monokrystalické povrchy dlouhodobě používají jako zjednodušené modelové systémy pro studium základních povrchových rekonstrukcí a pro studium jednoduchých chemických reakcí. Tyto povrchy a reakce se většinou zkoumají za zjednodušených podmínek: ve vysokém vakuu a za pokojové nebo nižší teploty. Průmyslově důležité chemické reakce ale většinou probíhají...

More

Studium kovových povrchů za operando podmínek pomocí vysokotlaké skenovací tunelové mikroskopie

[Zadáno] Povrchy kovů jsou na atomární úrovni jedny z nejvíce prozkoumaných tříd systémů. Tyto povrchy se častokrát využívají v průmyslově důležitých chemických reakcích (například v heterogenní katalýze) nebo slouží jako podklad pro růst dalších nanostruktur. Studium kovových povrchů na atomární úrovni se doposud provozovalo buď ve velmi zjednodušených podmínkách ultra-vysokého vakua, nebo...

More

Modelová studie vazby biomolekul na nanočástice oxidu ceričitého

[Zadáno] V posledních desetiletích se oxid ceričitý díky svým biokompatibilním a enzymatickým vlastnostem stává slibným materiálem pro biologické aplikace, jako je dodávání léčiv, biosenzory apod. V rámci této bakalářské práce navrhujeme studovat nanočástice oxidu ceričitého, které budou použity jako substrát pro depozici biomolekul, např. adeninu či glycinu, z roztoku. Nanočástice CeO2...

More